Nabízené služby

oddělovač
  • Odborné rešerše v národních a mezinárodních rejstřících ochranných známek, zhodnocení a splnění podmínek zápisné způsobilosti
  • Přihlášení ochranné známky do zahraničí, mezinárodní ochranné známky, CTM známky (ochranné známky EU)
  • Zatřídění ochranných známek do seznamu výrobků a služeb dle Mezinárodního třídění, zpracování a podání přihlášky ochranné známky, odborné služby během zápisného řízení.
  • Zastupování v námitkových řízeních a při jiných sporných řízení v souvislosti se zapsanými ochrannými známkami i nezapsanými označeními.
  • Zastupování při řešení sporů mezi držitelem doménového jména a třetími osobami.

  • Obnova platnosti ochranných známek včetně sledování jejich lhůt a zajištění plateb udržovacích poplatků
  • Monitoring nově přihlášených ochranných známek z hlediska jejich možné známkoprávní kolize.
  • Zastupování při dispozicích s ochrannou známkou – vypracování licenčních, kupních a zástavních smluv k ochranným známkám.
  • Zajišťování evidence změn v rejstříku ochranných známek (změny jména, adresy majitele, převody ochranných známek apod.)
  • Zpracování přihlášky označení původu a zeměpisného označení výrobků včetně rešerše a splnění podmínek zápisné způsobilosti.

Ochranné známky

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků nebo služeb na trhu. Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb.

Právo k ochranné známce vzniká jejím zápisem do rejstříku ochranných známek úřadem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.

Zápisem označení do rejstříku ochranných známek získává majitel právo užívat symbol ®.


Kontakt


Ing. Yveta Janásová
Kancelář: Holandská 878/2, 639 00 Brno
tel.: +420 602 288 831, e-mail: yveta@janasova.cz

© 2015 Yveta Janasová